Ψυχολόγος

Ψυχολογική Υποστήριξη

Η Ψυχολόγος μας σε καθημερινή βάση:

  • Φροντίζει για την αντιμετώπιση τυχόν ψυχολογικών, ατομικών ή οικογενειακών προβλημάτων, σεβόμενη την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα του φιλοξενούμενου.
  • Είναι υπεύθυνη στη διατήρηση επικοινωνίας και ανάπτυξης εποικοδομητικών σχέσεων τόσο μεταξύ των φιλοξενούμενων, όσο και καθενός με τους οικείους του.
  • Είναι υπεύθυνη στην ικανοποίηση συναισθηματικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών αναγκών των φιλοξενούμενων.
  • Είναι υπεύθυνη στην ενθάρρυνση και δραστηριοποίηση του φιλοξενούμενου για την αξιοποίηση τόσο των παρεχόμενων υπηρεσιών εντός της μονάδας, όσο και των δικών του δυνατοτήτων.
  • Συνεργάζεται με το υπόλοιπο προσωπικό και τη Διοίκηση της Μονάδας και ενημερώνει για την πρόοδο των προγραμμάτων επιμόρφωσης και ψυχαγωγίας.
  • Συμμετέχει στη μελέτη και διαμόρφωση του εξατομικευμένου θεραπευτικού πλάνου για κάθε φιλοξενούμενο.
  • Έχει ενεργή παρουσία στις συναντήσεις της θεραπευτικής ομάδας των εργαζομένων της Μονάδας.
  • Αναλαμβάνει την νευροψυχολογική εκτίμηση και αξιολόγηση των φιλοξενούμενων, όπως και διαμορφώνει τα προγράμματα νοητικής τους ενδυνάμωσης.
  • Συντονίζει τις συναντήσεις ομαδικότητας και ενδυνάμωσης του προσωπικού, παρέχοντας κατάρτιση, βιωματικού χαρακτήρα, σε θέματα που άπτονται της ψυχολογίας των ατόμων τρίτης ηλικίας.